Månadsarkiv: april 2016

Full Fart 2016

20. – 24. juni

Hjelmeland idrettslag vil som før arrangera ei aktivitetsveke for barn frå 3. – 7. klasse, den første veka etter at skulen har tatt sommarferie.full fart trillebår

«Full fart» er 5 dagar der barna får vera med på mange ulike idrettsaktivitetar. Det heile styrt av vaksne og ansvarlege leiarar.
Dette er eit godt alternativ for å aktivisera barna i sommarferien.
Les meir i den vedlagde invitasjonen:

Invitasjon full fart 2016

Fair Play

Spelarar, trenarar, leiarar, dommarar, føresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportarar, media eller andre aktørar innan fotballen har alle eit ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiane.

Målsettinga med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha eit bevisst forhold til fotballen sine grunnverdiar forankra i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal visast gjennom positive og konkrete handlingar.
Alle målgruppene har eit ansvar for å forsterka det gode fotballmiljøet. Alle har også eit ansvar for å endre og/eller påvirke haldningar, der ein opplever episodar prega av manglande respekt og toleranse.

Hjelmeland idrettslaget ønskjer ei sterkare satsing på Fair Play -arbeidet, og Bjørn Solberg har starta som Fair Play – kontakt i fotballstyret. Nedanfor finn de ein presentasjon om Fair Play som Bjørn presenterte på eit møte for trenarar og lagleiarar.

Presentation fair play 

Nye dommarar er klare for innsats!

dommarkurs

Torsdag 14. april var det klubbdommarkurs, og det var ein fin gjeng som møtte opp på kurs. Heile 21 ungdommar var med på kurset og fekk læra mykje om kva som går og kva som ikkje er lov på fotballbana. Me oppfordrar trenarar, lagleiarar og foreldre til å ta godt i mot dei nye dommarane!
Liste over dommarar og fordeling på laga er no klar, og de finn den under Fotball – Dommerar .

Har du lyst på ein spanande sommarjobb?

Hjelmeland idrettslag treng leiarar til Full Fart 2016. Har  du lyst til å vera ein av dei?
Full Fart er ei aktivitetsveke som idrettslaget arrangerar for dei som er ferdige med 3. klasse til og med dei som er ferdige med 7. klasse.  Kvart år første veka etter skuleslutt, dette året er blir det 20. – 24. juni. Til dette trenge me positive, inspirerande og ansvarlege leiarar. Me treng to vaksne leiarar som kan ta ansvar for planlegging av veka, laga invitasjon og ta i mot påmelding, og ha hovudansvar ved gjennomføring av veka. I tillegg treng me minst 5 aktivitetsleiarar til sjølve veka.
Likar du og driva med idrett og aktivitetar ute, og likar du å arbeida med barn og unge, kan dette vera jobben for deg.
Høyres dette interessant ut? Send ein e-post til Torborg.kleppa@live.com, innan 15. april. Skriv gjerne litt om deg sjølv og dine kvalifikasjonar for jobben. Har du trenarkompetanse/er instruktør i ein idrett vil me gjerne vite det.